04.05.2020 - Informace ohledně znovuotevření školy pro žáky 9.ročníku

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná.

Před samotným vstupem Vašeho dítěte do školy je nutné, aby zákonný zástupce předložil vedení školy tato podepsaná prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) v posledních dvou týdnech.

Prohlášení naleznete ZDE.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy

stanovenými MŠMT:

 1. Vzdělávací aktivity budou realizovány ve skupině s maximálním počtem 15 žáků, složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit později, než k 11. 5. 2020.
 2. Rozmístění lavic ve třídě musí umožňovat dodržení odstupu mezi žáky 1,5 – 2 m.
 3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. O nošení roušek ve třídě rozhoduje vyučující v závislosti na formě výuky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 4. Před vstupem do školy a po každém vyučovacím bloku si žáci vydezinfikují ruce.
 5. Před vstupem do budovy školy bude každému žákovi změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Na základě vyhlášky MŠMT časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanovuje ředitel příslušné školy. Vzdělávací aktivity určené pro žáky 9. ročníků budou naší školou poskytovány každé úterý a čtvrtek v době od 12:45 do 15:00. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na učivo z předmětů přijímací zkoušky.

Zvažujete-li účast Vašeho dítěte na těchto vzdělávacích aktivitách, je Vaší povinností o této skutečnosti informovat vedení školy nejpozději do 7. 5. 2020 a to zprávou na e-mail zslibina@mybox.cz.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)