17.03.2020 - Zápis do 1. ročníku v ZŠ Libina

Zápis do 1. ročníku ZŠ Libina pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců, osobní schůzky se nekonají.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která provázejí tento školní rok a k Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2021/2022, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vám oznamujeme, že v letošním roce zápis do 1. ročníku ZŠ Libina pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců, tedy v distanční podobě.

Termín zápisu od 1. 4. do 20. 4. 2021.

Nejprve je nutná elektronická registrace ZDE. Podrobný postup registrace viz. článek níže. Registrací bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které bude automaticky zasláno na email zadaný během této registrace.

Dále zákonný zástupce vyplní údaje do Zápisového lístku a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Podepsané dokumenty spolu s prostou kopií rodného listu dítěte doručí do ZŠ Libina nejpozději do 20. 4. 2021 následujícím způsobem:

  • poštou na adresu školy: Základní škola Libina, příspěvková organizace, Libina 548, 788 05 Libina (s termínem podání – podací razítko nejpozději do data 20. 4. 2021),
  • osobním doručením do poštovní schrány školy, která se nachází vedle hlavního vchodu ZŠ Libina 548 (Hlavní budova).

Budete-li pro dítě žádat odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, je nutné navíc vyplnit i Žádost o odklad povinné školní docházky a s touto žádostí dodat i vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa.

V případě, že nemáte možnost si Zápisový lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad vytisknout, budou vytištěné formuláře připraveny k možnému vyzvednutí ve vestibulu školy v budově ZŠ Libina 548 (Hlavní budova) v pracovní dny 1. 4. – 20. 4. 2021 vždy od 8:00 do 14:00.

Zápis je určen pro děti:

  • které k 31. srpnu 2021 dovrší 6 let,
  • kterým byl při minulém zápisu udělen odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok,
  • které dovrší 6 let v období od září do konce prosince 2021, jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, požádá-li o to jejich zákonný zástupce a doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  • které dovrší 6 let v období od ledna do konce června 2022, jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, požádá-li o to jejich zákonný zástupce a doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria přijetí:

  • dítě s trvalým pobytem v Libině,
  • dítě s trvalým pobytem mimo Libinu.

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých žáků (jejich registračních čísel přidělených během registrace k zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole (na vchodových dveřích) a na webových stránkách školy.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Omlouváme se za vniklé problémy a moc děkujeme za Vaši spolupráci, vstřícnost a pochopení v této pro nás všechny složité situaci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat Mgr. Bc. Iva Navrátilová, email: iva.navratilova@zslibina.cz , telefon: +420 601 562 383, Mgr. Naděžda Kalivodová, email: nadezda.kalivodova@zslibina.cz, telefon: +420 602 258 143

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad povinné školní docházky

54321
(0 votes. Average 0 of 5)