05.05.2020 - Informace ohledně znovuotevření školy pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že v souladu s rozhodnutím vlády je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) ve škole, přičemž docházka není pro žáky povinná, je dobrovolná.

PROVOZ ŠKOLNÍCH SKUPIN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LIBINA V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

(týká se žáků 1. stupně 1. – 5. ročník)

BUDE PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY ZAJIŠTĚN V DOBĚ OD 8:00 – 15:00 hod. POUZE V BUDOVĚ ŠKOLY U KOSTELA.

Před samotným vstupem Vašeho dítěte do školy je nutné, aby zákonný zástupce předložil vedení školy tato podepsaná prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) v posledních dvou týdnech.

Prohlášení naleznete ZDE.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými MŠMT:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • U školy na určených místech pro jednotlivé skupiny dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci budou přicházet v předem vytvořených skupinách a v určeném časovém odstupu (přesné informace budou rodičům předány prostřednictvím třídních učitelů emailem), vyzvedávat je bude pověřený pracovník na zahradě školy (stejně organizovaně bude probíhat odchod ze školy, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování žáků, rodiče písemně oznámí, jakým způsobem a v jakém čase bude školu dítě opouštět např. preference osobního vyzvednutí žáka zákonným zástupcem).

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Před vstupem do školy a po každém vyučovacím bloku si žáci vydezinfikují ruce.
 • Před vstupem do budovy školy bude každému žákovi změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po předem určených skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi ostatními skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Provoz v šatnách bude probíhat podle stanoveného harmonogramu.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nutné nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se budou v přestávkách střídat skupiny dle daného harmonogramu. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Složení skupin se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci, společné činnosti), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Vzdělávací aktivity žáků

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola bude i nadále realizovat v rámci vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Žák, který se účastní vzdělávacích aktivit, má nárok na oběd ve školní jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat ve školní jídelně v rámci stabilní skupiny podle předem určeného harmonogramu.
 • Pokrmy včetně příborů budou vydávány personálem jednotlivě.
 • Roušky během konzumace obědu budou uloženy do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci.

Zvažujete-li účast Vašeho dítěte na těchto vzdělávacích aktivitách, je Vaší povinností o této skutečnosti informovat třídního učitele nejpozději do 11. 5. 2020 do 12:00 hod. a to zprávou na email s informací o vybrané variantě.

 1. NEMÁM zájem zařadit dítě do školní skupiny, budeme pokračovat i nadále v distanční výuce.
 2. MÁM zájem zařadit dítě: 8:00 hod. – 11: 30 hod., školní aktivita ve škole bez návštěvy školní jídelny
 3. MÁM zájem zařadit dítě: 8:00 hod. – školní aktivita + oběd ve školní jídelně + odchod ze školní jídelny domů
 4. MÁM zájem zařadit dítě: 8:00 – školní aktivita + oběd ve školní jídelně + odpolední aktivita ve škole do 15:00 hod.

 

Po zpracování požadavků zákonných zástupců budou vytvořeny skupiny žáků a třídní učitelé seznámí zákonné zástupce s dalším postupem prostřednictvím emailů.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)