Jak se žije v Podnebíně

Jak se žije v Podnebíně

Žáci 8.a 9.ročníků naší školy se ve dnech 18.a19.listopadu zúčastnili ekologicky zaměřeného programu ve Švagrově. Finanční náklady na tuto akci jsou hrazeny z operačního programu Šablony III. Program je autorským dílem © Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Jak se žije v Podnebíně“ je simulační hra, která představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Naši žáci se v této skupinové eko hře stali zastupiteli obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté vyhodnotili, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace. Cílem hry bylo představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat na negativní dopady klimatické změny.

Program zahrnoval: úvod do klimatických změn, simulační hru, reflexi, pracovní list pro mapování klimatických dopadů a adaptačních opatření.

Výstupem tohoto ekoprogramu byla rovněž smysluplná diskuse mezi žáky, asertivní argumentace názorů, veřejná prezentace a obhajoba vlastního názoru.

Velké dík patří vyučujícím a asistentkám, kteří žáky při této akci žáky doprovázeli. Jmenovitě: Mgr. Andree Urbáškové, Ing. Janě Vavrušové, Mgr. Ing. Tomáši Kobzovi, Kláře Jančíkové a Aleně Pláňkové.

Akci hodnotíme vyučující i žáci jako velmi edukativně přínosnou.

Za EVVO ZŠ Libina Mgr. Jana Talandová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)